قامت ایستاده

مترسان مرا ز برگریزان
ایستاده ام استوار
متن و عکس