معرفی ویژگی های دزفول در سایت کانون فرهنگی آموزش قلم چی

انتشار مصاحبه محمد آذرکیش با خبرگزاری ایسنا در خصوص ویژگی های روز دزفول در سایت کانون فرهنگی آموزش قلم چی