تقویم دل

از پاییز و برگ ریزان نمی هراسم

تقویم دلم دو فصل بیشتر ندارد