شعر شمع امید

اینجا شمعی در باد روشن مانده
شمع امید …