طراحی ویژه نامه هفته ی دولت شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

طراحی شماره ی دوم و سوم ویژه نامه هفته ی دولت شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران