نمایشگاه عکس دزفول در سالن کوثر

نمایشگاه عکس دزفول از نگاه محمد آذرکیش در سالن کوثر