چاپ بخش هایی از مصاحبه ایسنا در روزنامه فرهیختگان

چاپ بخش هایی از مصاحبه ایسنا در روزنامه فرهیختگان ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۳ صفحه ۱۰ موضوع ایران زمین