بقعه رودبند دزفول

بقعه رودبند در شمال شهر دزفول واقع شده و قرن هاست که با هویت و مراسم این شهر گره خورده است.