دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در سال ۱۳۵۵ تاسیس شد.