مصاحبه با ایسنا : ۱۳ اثر معنوی دزفول آماده ثبت در فهرست آثار ملی

۱۳ اثر از آثار معنوی دزفول ثبت ملی شده است.