حمام شاهرکن الدین دزفول

حمام شاهرکن الدین دزفول یکی از بناهای تاریخی دوره صفوی می باشد و در مرکز محله و در میان مجموعه تاریخی مسجد، مدرسه علمیه و بقعه شاهرکن الدین، واقع است.