مصاحبه با ایسنا : بقعه “پیر بانگ‌گو ” دزفول میهمانی طبیعت با آغوشی باز

پیر بانگ گو یکی از مناطق طبیعی بخش شهیون در شمال شهرستان دزفول است.