تازه های سایت, نشریات و کاتالوگ تاریخ ارسال : ۱۳۹۴/۰۵/۱۷

طراحی پمفلت همایش یک قرن پایداری مردم دزفول

طراحی : محمد آذرکیش

dezful_moghavemat_pamphlet

پایداری به قدمت تاریخ

مقاﻭﻣﺖ ﺷﻬﺮﺩﺯﻓﻮﻝ ﻣﯿﺮﺍﺛﯽ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﻥ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺎﺭ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺍﺭﺩ، ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ اهمیت ﺍﯾﻦﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺍﺯ زمان ساﺳﺎﻧﯿﺎﻥ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﮐﺸﻮﺭهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ بوده ﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﺩ ﺁﻥﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ کرد.
ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۰ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺎﻡﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪ. ﺩﻻﯾﻞﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﻡ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﭼﻨﯿﻦ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺜﺎﻝ ﺯﺩﻧﯽﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ، ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﻭ ﺗﻮﻗﻒ ماشین ﺟﻨﮕﯽﻋﺮﺍﻕ، ﻧﻘﺶ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ دزﻓﻮﻝ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﮓ، ﻣﻬﻤﺎﻥ نوازی ﺍﺯ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﻠﻮﺍﺗﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ، ﺗﺮﮎ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺑﻤﺒﺎﺭﺍﻥ‌ﻫﺎ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﺯ ﺟﺒﻬﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻧﺒﺮﺩ، ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺟﻨﮓ، ﺍﻋﺰﺍﻡ ﯾﮏ لشکر کامل ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﻻﯾﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ، ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۶۶ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥﺷﻬﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭ ﻟﻮﺡ ﺯﺭﯾﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻋﻄﺎ شود.
ﺍﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦﺭﻭﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻭ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻏﻨﯽ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﮑﻞ گرفته ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺩ ﺯﻻﻝ و سخاوتمند دز، ﭘﻞ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ شکوه تاریخیﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻭ ﻏﻠﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺭﻭﻣﯿﺎﻥ، ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻭ ﻓﺸﺮده ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﮊﯼ تسخیرناپذیر و امن بوده، ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﺭﺳﺘﻪ‌ﺍﯼﭼﻮﻥ ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ، ﻭﺟﻮﺩ ﺯﻣﯿﻦ‌ﻫﺎﯼ کشاورزی ﻭ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺎﺭ، ﺍﺭﺍﺩﺕ ﻣﺜﺎﻝ ﺯﺩﻧﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺍﻫﻞ بیت ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ متبرکه ﺳﺒﺰﻗﺒﺎ ﻭ ﺑﻘﻌﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﭼﻮﻥ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﮐﻪﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﭘﺮ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﯿﺐ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ، ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﯾﻌﻘﻮﺏ لیثﺻﻔﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺩ ﺍﺣﯿﺎﯼ ﻫﻮﯾﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻭﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ همواره در طول تاریخ ﺭﻭﺣﯿﻪ ‌ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻭ ﻫﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﺯهمین ﺭﻭﯼ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮﺭﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪای، ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﭼﻨﯿﻦ مجموعه‌ای ﺗﻼﺵ ﻭﻧﮕﺎﻩ ﻭﯾﮋﻩ‌ﺍﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﺩ.
ﺭﻭﺯ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﻫﺮ ﺳﺎﻝﺑﻬﺎﻧﻪ‌ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﺳﺪﺍﺷﺖ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻋﺘﻼﯼ میهن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻧﺪ ﻭ ‌علاوه ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻠﻨﮕﺮﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺁﺛﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺯﻣﯿﻨﻪ‌ﺳﺎﺯ شکل‌ﮔﯿﺮﯼ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﯽ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ.

لینک های مرتبط:, , , , , , , , ,

« « «چال‌ کندی» دزفول؛زلال‌ترین تجربه طبیعت‌گردی   |   زاویه ی دزفول ؛ پتانسیلی سبز » »

سید محمد رضا در ساعت ۲:۵۵ ب.ظ - گفته است:
تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

سلام و احترام
عکس های جالبی بودند برادر گرامی
پس جاهای دیدنی و خوبی دارید شما
ما که از خوزستان فقط گرد غبار و خاک شنیدیم ولی شکر خداوند متعال را که مکان هاس سبز هم پابرجاست برایتان

سید محمد رضا در ساعت ۳:۰۰ ب.ظ - گفته است:
تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

بنده به دنبال چند جاذبه گردشگری از شمال خوزستان میگشتم که به حمدالله عکساتونو از وبلاگی که نگاه خودتون گذاشته بودید به اینجا رسیدم و چند عکس ذخیهر کردم بااجازه.
سایت خوش رنگ
عکس ها قشنگ
وبلاگ دزفول از نگاه آدرکیش هم خیلی جلب نظرم کرد و اشنا کننده من با این مکان. موفق باشی اخوی

ارسال نظر

نام:
ایمیل:
وب سایت:
متن و پیام شما:

 
:: شعر خنده های تکراری

:: شعر حضور شاعرانه

:: شعر بازمانده

:: شعر شمع امید

:: باغچه ی دل

:: شعر بهانه ی بهار

:: شعر نوروزی من

:: چهارشنبه ی با تو

مصاحبه با خبرگزاری مهر در خصوص جشنواره صد روز با رود دز دزفول
کتابخانه، دانشگاه و بیمارستان بین المللی جندی شاپور دزفول راه اندازی شوند
کمپین نوروز پاک، چالشی برای حفظ طبیعت دزفول
آذرکیش : هویت قدیمی ترین پل استوار جهان در دزفول باید حفظ شود
پرونده ثبت جهانی دزفول در انتظار توجهی ملی
گردشی در خانه های دزفول که بوی تاریخ می دهند
پرونده ثبت جهانی دزفول در انتظار توجهی ملی
آذرکیش : اولین جشنواره زمستانی مرکبات دزفول برگزار شد
کاسه سفالی چغابنوت دزفول با قدمت ۸۷۰۰ سال
پارک خانواده دزفول ؛ آرامشی دوست داشتنی
ساباط صفار دزفول ؛ گردش در میان تاریخی کهن
خانه قلقچی دزفول ؛ شگفت انگیزترین خانه دست کند دزفول
باغ جهان نمای شیراز
کاسه سفالی چغابنوت دزفول با قدمت ۸۷۰۰ سال
پارک بعثت و شهربازی دزفول
پارک خانواده دزفول ؛ آرامشی دوست داشتنی
طراحی گرافیکی عملکرد دهیاری شهرک زراعی دزفول
طراحی کاتالوگ چغامیش دزفول
طراحی پوستر ، برشور و دعوتنامه سمینار دزفول و لهستان
طراحی پوستر مذهبی ویژه ایام محرم
طرح گرافیکی مذهبی شب های قدر و شهادت امام علی
 

استفاده از عکسها، طرح ها و مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است

Design by : Azarkish.com